През 2016 в седмицата на гората, Шипченския Инициативен комитет за гората внесе предложение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за започване на процедура за обявяване на защитена територия на основание чл. 36 ал.1 и ал.2 от Закона за защитените територии ЗЗТ, с категория „Защитена местност“ и наименование „Градишка могила“, с обща площ 659.14ха,  разположена на територията на община Казанлък, Землище гр. Шипка. На картата е означена предложената територия.

От МОСВ беше потвърдено, че предложената територия отговаря на изискванията на ЗЗТ за обявяване на защитена местност и предложението беше изпратено до останалите заинтересовани страни – Министерство на Земеделието и Храните, РДГ Стара Загора и ЮИДП Сливен и ДГС Казанлък. Предложението е подкрепено от Омбудсмана на Република България, Асоциация на парковете в България и Коалиция „Да остане природа в България“. На работна група бяха обсъдени някои от мотивите на МЗХ против обявяване на защитената територия, но окончателно становище до момента няма. Инициативният комитет планира да внесе отново предложението, като промени името от ЗМ „Градишка могила“ на ЗМ „По стъпките на Феликс Вожели“, тъй като в рамките на местността попадат и териториите, където е направено първото емблематично залесяване на склоновете на южна Стара планина от началото на миналия век от Феликс Вожели. (вж. Образователен маршрут)

Основните цели които може да изпълнява  ЗМ „По стъпките на Феликс Вожели“, са:

  • опазването на редки и защитени растителни видове, периферни местообитавания на мечка, гнездови местообитавания на редки и защитени птици;
  • опазване на комплекс от естествени гори от бук, зимен дъб и силикатни сипеи;
  • опазване и експониране на най-старите противоерозионни залесявания у нас;
  • създаване на условия за познавателен туризъм за гостите на региона и рекреация за местното население;
  • опазване на два основни типа ландшафти – естествения за южните склонове на Стара планина ландшафт със сипеи и гори от бук и зимен дъб и ландшафта на създадените от човека гори за опазване на гр. Шипка от ерозията;
  • предоставяне на възможност за научни изследвания и екологичен мониторинг за състоянието на иглолистните гори създадени от човека в района на Стара планина;

Опазването на всички компоненти на биоразнообразието в тази територия ще допринесе за подобряване на връзката между микропопулациите на редки и уязвими видове, обитаващи околните защитени територии и зони.

От консервационна гледна точка, с особенна ценност в района са установените гнездови местообитавания със сигурно гнездене на черен щъркел и голям ястреб, твърде вероятно гнездене на малък орел, а също и постоянните местообитавания на мечката, южен белогръб кълвач, черен кълвач и др. Интерес представляват обширни силикатни сипеи сред горите (около 20ха), които поради надморската височина и изложението имат елементи както на местообитаваните 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс, така и на 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

Част от ЗМ се използват от гражданите и гостите на гр. Шипка за краткотраен отдих. На територията на предложената ЗМ е изграден и образователен маршрут с тема борба с ерозията и устойчиво стопанисване на горите.

През ЗМ преминават туристически маршрути за вр. Шипка, вр. Бузлуджа, Соколски манастир и др. В ЗМ има водовземни съоръжения с локално значение които са единствен източник за питейни води за част от местните обитатели. В близост до границите на ЗМ, но извън обхвата на предложението има ведомствени сгради и съоръжения свързани с отдиха и туризма.

Обосновка към предложението към МОСВ с детайлно описание.

Карта на хабитатите по директива 92/43 ЕЕС находища и местообитавания на консервационно значими видове.